Komunalna milicija

Po isteku svih rokova zakona o Policiji kao i zakona o Komunalnoj miliciji, niški komunalci su postali potpuno neregularna služba kad postupaju na terenu, što im je i primarna funkcija. Naime, rok za promenu legitimacija, uniformi, natpisa na kolima, istekao je u toku 2021. godine. Komunalna milicija trenutno nema ni načelnika, što zakon ne prepoznaje kao mogućnost.

Rok za usklađivanje od 3 godine u stvari teče od Zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji (“Sl. glasnik RS“, br. 24/2018) koji je stupio na snagu 3. aprila 2018. god.

Donošenjem Zakona o komunalnoj miliciji (“Sl. glasnik RS“, br. 49/2019) ispunjena je obaveza usklađivanja zakon kojima su ustanovljeni organizacioni oblici koji u svom nazivu imaju reč „policija”. Od njega ide rok jedinicama lokalne samouprave koje obrazuju komunalnu miliciju, što je Niš ispunio donošenjem Odluke o Komunalnoj miliciji („Sl. list Grada Niša“, br. 18/2021), koja se primenjuje od 26. marta 2021. god. Znači, to jedino jesu ispunili.

Ako uniforme i oznake na vozilima nisu zamenili, onda su probili rok iz član 78. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji (“Sl. glasnik RS“, br. 24/2018), jer je 3 godine isteklo 3. aprila 2021. godine, dok je isteklo je i po Zakonu o komunalnoj miliciji (rok od tri meseca od donošenja akta o obrazovanju i unutrašnjem uređenju komunalne milicije), što bi bilo do 26. juna 2021. godine.

Znači da su oba roka su istekla po zakonu, pa bi bilo logično da neki državni organ i reaguje, pojašnjava Nenad Jevtić sa Pravnog portala.

Komunalna milicija
Komunalna milicija leglo nepravilnosti; foto: Niška inicijativa

 U Zakonu o komunalnoj miliciji a i Odlukom o Komunalnoj miliciji grada Niša su propisani mnogi poslovi koje niko drugi osim načelnika ne može da obavlja, dok niški komunalci nemaju načelnika.

Znači, tu se mora gledati svaka konkretna službena radnja, svaki nalog (ko je odobrio, kako, na osnovu čega). Iz toga se može izvesti i krivična odgovornost, a prekršajni nalozi koje pišu se svakako mogu osporiti… pojašnjava Jevtić.

Upravna inspekcija kao i Tužilaštvo mogu da pokrenu radnje provere zakonitosti rada Komunalne milicije grada Niša. Kao i u svim dosadašnjim nepravilnostima, epiloga nema.

Evo šta su građani na jednoj pd anketa rekli o niškim komunalcima:


Author

By Srđan Nonić

Glavni i odgovorni urednik portala Niška Inicijativa.