Uroš Parlić

Bivši direktor Turisitčke organizacije Niša, Uroš Parlić, osuđen je početkom decembra 2021. godine presudom Prekršajnog suda u Nišu kao odgovorno lice na projektu prekogranične saradnje čiji je cilj bio izgradnja vizitorskog centra “Cerjanska pećina”.

Kako se navodi u presudi, Parlić se smatra odgovornim za to što je kao odgovorno lice u projektu “Povećanje turističkih informacionih servisa u regionu prekogranične saradnje” koji je sproveden sa partnerom iz Sofije isplaćivao sredstva angažovanoj firmi “Goran Korica PR” iz Beograda, a da isto preduzeće nije obavljalo tražene usluge niti dostavljalo periodične izveštaje i račune.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva, Budžetska inspekcija grada Niša izvršila je vanrednu kontrolu poslovanja u Turističkoj organizaciji tokom 2020. godine i utvrdila tom prilikom da je tokom realizacije IPA projekta prekršen Zakon o budžetskom sistemu, te je u skladu sa tim podnešena prijava Prekršajnom sudu u Nišu.

U izveštaju inspekcije navedeno je da je Grad Niš kao osnivač Turističke organizacije iz budžeta predfinansirao 15% ukupne vrednosti projekta a da s druge strane TON nije pravdao Gradu utrošena sredstva, jer kako je Uroš Parlić rekao tokom saslušanja, smatrao je da nije dužan da to čini.

Parlić
Presuda Urošu Parliću, direktoru TON-a; foto: Niška inicijativa

On je presudom Prekršajnog suda u Nišu od 02.12.2021. odgovoran za kršenje člana 58 Zakona u budžetskom sistemu i zbog toga mu je izrečena novčana kazna u visini od 100 000 dinara.

Parlić je uložio žalbu smatrajući da je visina kazne previsoka, navodeći da je počevši od 19.09.2019. nezaposleno lice, da je u tom svojstvu u nekoliko navrata primao novčanu pomoć koju Republika Srbija daje nezaposlenima za pokriće osnovnih životnih potreba.

Takođe je naveo da je krajem 2020. osnovao turističku agenciju koja zbog pandemije Covid 19 nije mogla da ostvari dovoljne prihode za namirenje osnovnih troškova poslovanja i ukazao na to da njegovo kažnjavanje neće naštetiti Turističkoj organizaciji koja je pokrenula sudske sporove i koja će naplatiti potraživanja od dobavljača.

Prekršajni apelacioni sud u Nišu odbio je 20. januara 2022. njegovu žalbu kao neosnovanu i uputio ga da se obrati prvostepenom sudu radi potencijalnog odobravanja plaćanja kazne u ratama, ne duže od 6 meseci.

Parlić raskinuo ugovor pa nastavio da plaća iz budžeta

Firma Goran Korica PR angažovana je za “konsultanske aktivnosti u vezi sa poslovanjem” a ugovorom je predviđeno da će im TON za te namene isplatiti 29 700 evra.

Prema dokumentaciji u koju je Niška inicijativa imala uvid, Turistička organizacija navodi da se beogradskoj firmi obraćala dopisima u kojima je iskazivala primedbe na stepen i kvalitet angažovanja, odnosno ukazivala na neizvršavanje ugovorom predviđenih obaveza.

Zbog svega navedenog, TON je 5. aprila 2018. godine jednostrano raskinula ugovor i pripadajući aneks ugovora sa firmom Goran Korica i krajem juna iste godine zatražila povraćaj sredstava u iznosu od 1 181 971,48 dinara.

Presuda TON
Presuda protiv TON; foto: Niška inicijativa

Pošto firma iz prestonice to nije učinila, TON je pravdu potražio na sudu gde je Privrednom sudu u Beogradu podneo tužbu za nadoknadu sredstava zajedno sa zateznom kamatom od dana donošenja presude do dana konačne isplate.

Na osnovu finansijskih izvoda i izjave koju je dao Goran Korica kao tuženi u procesu, Privredni sud je 22. septembra 2021. utvrdio da je Parlić kao direktor niške turističke organizacije odgovoran za to što je uprkos raskidu ugovora u aprilu 2018. beogradskoj firmi nastavio da isplaćuje sredstva sve do juna iste godine.

Obzirom da je aneksom ugovora iz 12. septembra 2017. godine predviđena obaveza naručioca posla da isplati dogovoren iznos za obavljen posao do trenutka raskida i činjenicom da su bez osnova isplaćene još dve rate, beogradski sud je procenio da tužilac nije imao pravo da traži povraćaj novca te je tužba odbačena.

Takođe, tužilac, prema nalaženju suda, ne bi imao prava da zahteva povraćaj isplaćenog novčanog iznosa, po osnovu date izjave o raskidu, čak ni u slučaju da tuženi nije uredno ispunio svoje ugovorne obaveze, a prema pravilima o vraćanju stečenog bez osnova u smislu čl. 211 Zakona o obligacionim odnosima, kojim je propisano da ko izvrši isplatu znajući da nije dužan platiti, nema pravo da zahteva vraćanje izuzev ako je zadržao pravo da traži vraćanje ili ako je platio da bi izbegao prinudu.

Žalbu Apelacionom sudu u Beogradu na ovakvu odluku uložio je advokat Turističke organizacije, Miroslav Ristić zahtevajući da se presuda suda preinači i da se tuženom naloži da isplati traženu sumu od 1 181 917, 48 dinara, kamatu i sudske troškove u visini od 90 750 dinara.

On je ponovio stav da je njegov klijent oštećen, da je tuženi izneo netačne informacije prilikom sudskog zasedanja te kritikovao sud navodeći kako je sud potpuno stao na stranu tuženog i njegovog svedoka, odnosno da se Korica neosnovano obogatio.

Gradonačelnica obišla Vizitorski centar i pećinu

Gradonačelnica Niša, Dragana Sotirovski, obišla je početkom novembra 2020. godine zajedno sa predstavnicima Zavoda za zaštitu prirode Srbije Cerjansku pećinu gde su joj predstavljene vrednosti ovog spomenika prirode kao i njen turistički potencijal.

Tokom napornog, ali zanimljivog i edukativnog obilaska, govorilo se, između ostalog, o pokretanju intenzivnije turističke posete, i u te svrhe obezbeđivanju pojedinih teško dostupnih delova pećine, s tim da bi poseta delovima koji su izuzetno osetljivi bila zabranjena – navodi se u tekstu na sajtu Zavoda.

Nakon obilaska, Sotirovska i njeni saputnici okrepili su se čajem u prostorijama Vizitorskog centra, događaj koji je organizovala tadašnja direktorka Turističke organizacije Niša, Danka Milojković sa svojim saradnicima.

Cerjanska pećina
Gradonačelnica u obilasku Cerjanske pećine; foto: Zavod za zaštitu prirode Srbije

Pitanja o utvrđenim nepravilnostima tokom ovog IPA projekta, sudskim odlukama i oštećivanju budžeta grada Niša upućena su Urošu Parliću i Dragani Sotirovski, ali do objave teksta odgovori nisu stilgi na adresu redakcije.

Kako je izgledao vizitorski centar u junu 2019. godine pogledajte na snimku ispod:

Author