U okviru projekta “Niška građanska osmatračnica javnih nabavki” OCD PROTECTA je  organizovala završnu konferenciju i predstavila rezultate projekta. U saradnji sa drugim organizacijama iz grada u okviru projekta urađen je monitoring određenog broja javnih nabavki u cilju provere njihovog kvaliteta, svrsishodnosti, transparentnosti i zakonitosti. Na osnovu rezultata monitoringa, i drugih aktivnosti na projektu, izrađene su preporuke civilnog društva za sprovođenje kvalitetnijih javnih nabavki koje su danas prvi put predstavljene javnosti. Preporuke su namenjene svim lokalnim institucijama u Nišu koje raspisuju javne nabavke.

PREPORUKE

Za transparentan proces javnih nabavki, za olakšavanje monitoringa, za praćenje aktivnosti u procesu planiranja i postupku sprovođenja javnih nabavki i realizaciji ugovora, potrebno je:

 • Izraditi pravilnik usaglašen sa novim zakonom; (Grad Niš nije doneo pravilnik usaglašen sa novim Zakonom o Javnim Nabavkama a prema novim zakonskim rešenjima i novouspostavljenim novčanim pragovima, s obzirom da su pragovi znatno viši od prethodnog zakona, i da ne postoji obaveza naručioca da imenuje komisiju za javne nabavke za iznose koji ne prelaze tri miliona dinara potrebno je usvojiti pravilnik kojim će naručilac obezbediti konkurenciju).
 • Priprema za korišćenje i implementiranje E-kataloga; (e-katalog je format za predstavljanje i uređivanje informacija, na način koji je zajednički svim ponuđačima i podesan za el. obradu, npr. proračunske tabele, to praktično znači da ponuđači treba da sopstvene kataloge prilagode konkretnom postupku javne nabavke, što dalje znači da se ponude podnose u formi e-kataloga. Potrebno je da se normativno na nivou JLS uredi pitanje e-Kataloga, obezbedila bi se 100% transparentnost).
 • Obuke za E-licitacije; ( za korišćenje sistema potrebno je spovesti obuke kako bi se osposobili i predstavnici ponuđača i naručilaca. Na primer: e-licitacija je dobra, ako se nabavlja velika količina nečega, riseva papira, ili uglja, isl. (nešto nalik Beogradskoj berzi)).

 • Forumi ponuđača i naručilaca u procesu budžetskog planiranja; (po uzoru na ostale forume, na kojima bi se razmenjivala iskustva i davala dodatna pojašnjenja, sa ograničenim pristupom, u fazi planiranja nabavke).
 • Radni sastanci sa dobavljačima i upoznavanje sa procesom planiranja, kasnije i prezentovanje i upoznavanje sa planovima nabavki. Informativni zajednički sastanci sa Privrednom komorom i njenim organizacionim jedinicama. Upoznavanje naručilaca sa cenovnom politikom. Godišnje anketiranje menadžmenta ponuđača.
 • Obezbeđivanje finansijskih sredstava za obuke u budžetu grada; (za prethodno pobrojano potrebno je obezbediti odgovarajuće aproprijacije u budžetu).
 • Grad Niš bi za nabavke procenjene vrednosti koje prelaze iznose od 10.000.000 dinara trebalo da angažuje lica van sistema gradske uprave, odnosno javnog sektora,  koja će učestvovati u pripremi oglasa, konkursne dokumentacije, prilikom stručne ocene ponuda, pripreme izveštaja, komunikacije sa ponuđačima i potrebne radnje, ali pomenuto važi i za specifične nabavke, gde je najbitnije da se u dogovoru na konferencijama sa potencijalnim ponuđačima nabavka oblikuje na taj način da omogući sigurno podnošenje prijava.
 • Pri dodeli ugovora veća posvećenost ekonomski najpovoljnijoj ponudi na osnovu odnosa cene i kvaliteta, uvek kada priroda predmeta nabavke to dozvoljava, a što je trebalo da bude propisano za konkretnu javnu nabavku, odnosno sve partije. Za neke nabavke je krajnje celishodno kao kriterijum odrediti najnižu ponuđenu cenu (npr. sredstva za higijenu, kancelarijski materijal, obuke, konditorske proizvode, radove za koje se ne izdaje odobrenje, odnosno građevinska dozvola…) ali kada su kompleksnije nabavke, onda je to sekundarnog karaktera).
 • Grad Niš treba da insistira na savetima nezavisnih stručnjaka, ne narušavajući načela postupka.
 • Evidencije i objavljivanje podataka o broju postupaka na nivou grada Niša, broju zaključenih ugovora, broju ponuda po nabavkama usluga, dobara, radova i mešovitih nabavki, o realizaciji ugovora, zaključenim aneksima ugovora, sudskim postupcima, uštedama, popustima… (bitan segment za kvalitetan monitoring javnih nabavki i njihovu transparentnost).
 • Saradnja lokalne samouprave sa organizacijama civilnog društva na polju monitoringa i uspostavljanja evidencija ( potpisivanje sporazuma, uključivanje u procese praćenja, objavljivanje podataka, najave, zajedničke akcije OCD i JLS na polju javnih nabavki).

 • Diseminacija projekata JLS u partnerstvu sa OCD.
 • Izrada jasnih indikatora koji će pomoći preciznom monitoringu.
 • Lokalizacija ponuđača i naručilaca.
 • Sistem za praćenje odobrenih rabata i uobičajenih rabata (ove pojave kriju anomalije, nekada se može poistovetiti sa neubičajeno niskom cenom koju ponuđač nudi. Objašnjenje: ponuđač nudi partnerima za 100T nečega popust od 10%, a u javnoj nabavci za istu tu količinu nudi 25% popusta).
 • Centralizacija javnih nabavki – ekonomija obima (Grad Niš ima pravilnik i odluke koje se odnose na centralizaciju, ali se one nedovoljno primenjuju. Primer: potrebno je za određena dobra obavezno sprovesti centralizovane nabavke – nabavka automobila, papirne galanterije, goriva, kancelarijskog materijala, itd, međutim, na terenu imamo situaciju da su Javno Komunalna Preduzeća i Javna Preduzeća želela da zadrže autonomiju).
 • Sistem dinamične nabavke (privredni subjekti mogu da se uključe u već uspostavljeni Sistem dinamične nabavke koji se odvija el. putem preko Portala javnih nabavki, u vezi opšte dostupnih predmeta javnih nabavki na tržištu, broj kandidata ne može da se ograniči, itd., proces dodele ugovora je brži od klasičnog postupka, tako da je ovaj sistem jako pogodan za centralizovane nabavke itd.).

Author