Iznude i zelenaštvo u Srbiji -po broju slučajeva pred institucijama jedva ih ima,
po medijskim naslovima i iskustvima građana
imamo pandemiju ovih krivičnih dela

Vojvođanski istraživačko-analitički centar (VOICE) i PROTECTA su 24. decembra u Nišu predstavili publikaciju
pod nazivom: “Studija slučaja: Iznuda i zelenaštvo u Srbiji”, koja je nastala kao rezultat istraživanja koje je
trajalo od maja do novembra 2021. godine, a koje se odnosilo na krivična dela iznude i zelenaštva za period
od 2016. do 2020. godine u Srbiji.
Za potrebe izrade studije slučaja autori su poslali zahtev za pristup informacijama od javnog značaja na
adrese 59 osnovnih javnih tužilaštva, 66 osnovnih sudova, 25 viših javnih tužilaštva, 25 viših sudova,
Tužilaštva za organizovani kriminal i Ministarstva unutrašnjih poslova. Studiju je predstavio Miloš Katić, jedan
od autora. Autori su zadovoljni saradnjom državnih organa i količinom prikupljenih podataka, a u studiji su
prikazani osnovni nalazi istraživanja, ali i primeri konkretnih slučajeva koji su se dogodili u pomenutom
periodu iz različitih delova Srbije.


Na osnovu analiziranih podataka ustanovljeno je da su osnovna javna tužilaštva u periodu od 2016 do 2020
godine vodila istragu za 943 krivičnih prijava za krivična dela Iznude (u daljem tekstu KD) iz člana 214.
Krivičnog zakonika (u daljem tekstu Iznuda) i da je nakon sprovedene istrage odbačeno njih 487, odnosno
51.64% krivičnih prijava.
Za KD Zelenaštvo iz člana 217. Krivičnog zakonika (u daljem tekstu Zelenaštvo) na nivou Srbije za isti period
od 5 godina vođena je istraga za 310 krivičnih prijava, a do odbačaja je došlo u 234, odnosno 75.48%
predmeta.
Za isti period, osnovni sudovi su vodili 373 postupka za KD Iznude i osuđujuća presuda za lakši oblik izrečena
je u 215 predmeta, a za teži oblik u 10 predmeta. Oslobađajuća presuda doneta je u 54 slučaja, a u 34
predmeta je došlo do obustave.
Za KD Zelenaštvo vođeno je ukupno 34 postupka, od čega je 9 okončano osuđujućom presudom za lakši
oblik, 7 je obustavljeno, a u 16 je izrečena oslobađajuća presuda.
Ukupan broj krivičnih dela Iznude evidetentiranih od strane Ministarstva unutrašnjih poslova za posmatrani
period je 708, a broj podnetih krivičnih prijava 665. Ukupan broj učinilaca bio je 950, a broj oštećenih osoba
bio je 724.
Ukupan broj krivičnih dela Zelenaštva evidentiranih od strane Ministarstva unutrašnjih poslova za
posmatrani period je 29, a toliki je i broj podnetih krivičnih prijava. Ukupan broj učinilaca bio je 33, a broj
oštećenih osoba bio je 36.
Ova publikacija nastala je u cilju identifikovanja slučajeva koji se nalaze u institucijama, kako bi se dobila
polazna osnova za dalja istraživanja koja će dovesti do prevencije i veće zaštite građana.

Projekat "Udružena i osnažena zajednica protiv zelenašenja" sprovodi Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA a
podržava Globalna inicijativa protiv transnacionalnog organizovanog kriminala kroz Fond otpornosti. Za stavove i mišljenja
predstavljene na projektu odgovornost snosi isključivo Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA.
Autori su se odlučili za istraživanje ove teme imajući u vidu rezultate koje svake godine objavljuje Eurostat, a
koji se odnose na prijavljivanje zločina, nasilja i vandalizma, u kojima Srbija beleži konstantan pad.
Imajući u vidu da se svega 9,5 odsto građana odlučuje da prijavi slučajeve zločina, nasilja i vandalizma,
postavlja se pitanje poverenja u institucije od strane građana, preventivnog delovanja i edukacije od strane
države.
Upravo zbog toga, autori su izdvojili nekoliko preporuka koje mogu doprineti minimiziranju činjenja ovog
krivičnog dela i pomoći oštećenim osobama:
• Neophodno je uvesti elektronsku evidenciju prijava krivičnog dela i krivičnih prijava u svim nadležnim
institucijama (Policijske uprave, osnovna i viša javna tužilaštva, osnovni i viši sudovi, itd.).
• Neophodno je unaprediti i standardizovati softvere za evidentiranje krivičnih dela kako bi svi sadržali
precizne demografske podatke o učiniocima i oštećenim licima, a koji će omogućiti strateško planiranje
prevencije i programa za redukovanje ova dva krivična dela.
• Obezbediti lako dostupno sredstvo za prijavu krivičnih dela iznude i zelenaštva u vidu telefonske linije.
• Obezbediti stručnu psihološku pomoć oštećenim licima od momenta prijave krivičnog dela.
• Sprovesti edukativnu kampanju u koju bi bili uključeni predstavnici nadležnih institucija (Ministarstva
unutrašnjih poslova, tužilaštva…) i prestavnici civilnog sektora, a u cilju prevencije ova dva krivična dela.
Poseban akcenat staviti na edukaciju mladih o najčešćim oblicima ova dva krivična dela, lokacijama i
profilima osoba koja ih mogu regrutovati ili oštetiti.
U drugom delu skupa je predstavnik PROTECTA-e Milan Stefanović izneo konkretne podatke vezane za
istraživanje iskustava i stavova građana o problemu zelenašenja koje je sprovela PROTECTA u 2020 godini, i
koje je do sada jedino istraživanje rađeno u Srbiji koje prikazuje iskustva građana sa zelenašenjem.
Upoređujući rezultate ova dva istraživanja, dolazi se do zaključka da mali broj slučajeva iznude i zelenašenja
završava pred državnim organima, a da građani u isto vreme smatraju da su ove pojave česte i opasne.
Gledajući podatke državnih organa, zelenaštvo jedva da postoji u Srbiji, a analizom medijskih naslova i
iskustava građana dolazi se do zaključka da je zelenašenje sve prisutno u velikoj meri i da ostavlja teške
pravne, psihosocijalne, fizičke i ekonomske posledice po žrtvu, njeno okruženje i društvo.
Zašto je mali broj slučajeva koji završe na sudu, zašto je još manji broj onih koji se reše pozitivno, koliko
ovakva statistika obeshrabruje žrtve da prijave zelenaša, neka su od pitanja koja su se čula na ovom skupu.
Na kraju, PROTECTA je predstavila i dosadašnje aktivnosti koje je sprovela u poslednjih godinu dana a sa
ciljem prevencije, informisanja i edukacije građana, umrežavanja institucija, i pružanja konkretnih usluga
građanima kao što su besplatno pravno i besplatno psihosocijalno savetovanje u slučajevima zelenašenja.
Aktivnosti Vojvođansko istraživačko-analitičkog centra (VOICE) i PROTECTA-e na temu zelenašenja su
podržane od strane Globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala kroz Fond
otpornosti.
Studiju možete preuzeti na linku:
https://voice.org.rs/wp-content/uploads/2021/12/Studija-slucaja-2021.pdf

Author