Gradska uprava

Prenosimo javnosti celo saopštenje Nacionalne koalicije za decentralizaciju, koja je sagledala sve aspekte i moguće namere gradskih institucija povodom promena i načina oporezivanja u narednom periodu:

NACRT IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA GRADA NIŠA MOŽE IMATI DALEKOSEŽNE POSLEDICE PO STANOVNIŠTVO

Nacionalna koalicija za decentralizaciju utvrdila je ozbiljne nepravilnosti, kako
proceduralnе, tako i suštinskе u Nacrtu Prvih izmena i dopuna Prostornog plana
administativnog područja grada Niša 2021, koji je Gradska uprava za građevinarstvo
izložila na javni uvid po skraćenom postupku od 20.01.2021. do 03.02.2021. godine, a
koje mogu imati dalekosežne posledice po stanovnike prigradskih i seoskih naselja
unutar administrativnog područja grada.
Kao prvo, ističemo da se kroz planirane izmene i dopune Prostornog plana površina
gradskog građevinskog zemljišta povećava čak tri puta, i to na račun
poljoprivrednog i šumskog zemljišta, a sve pod izgovorom moguće izgradnje solarne
elektrane u predelu sela Vrelo, na površini od 61,5 hektara. Ukratko, zbog eventualne
izgradnje solarne elektrane koja zauzima površinu od nešto više od pola kvadratnog
kilometra, Gradska uprava za građevinarstvo predlaže prenamenu čak 192,9 kilometara
kvadratnih poljoprivrednog i šumskog, u gradsko građevinsko zemljište.
Za ovakvo opravdanje Gradske uprave za građevinarstvo ne postoji utemeljenje ni u
činjenicama, ni u logici.
Koje skrivene činjenice i čiji interesi stoje iza forsiranja skraćenog postupka donošenja
ovakvih izmena i dopuna, sa ciljem drastičnog povećanja površine gradskog građevinskog
zemljišta?


Nacionalna koalicija za decentralizaciju smatra da se ovom prenamenom zemljišta
najverovatnije prikrivaju veliki problemi koje gradsko rukovodstvo ima sa punjenjem
gradskog budžeta.
Stanovnici prigradskih i seoskih naselja u okviru administrativne teritorije grada Niša, koji
su i navedeni u Nacrtu izmena Plana, kao što su Rautovo, Radikina Bara, Manastir,
Sićevo, Sečanica, Koritnik, Ostrovica, Kamenički Vis, Banja Topilo, Niška Banja, Bojanine
Vode, Kunovica, Cerje, Kravlje, Lazarevo Selo, Turski Šanac, Vukmanovo, Prosek,
Jelašnica, Berčinac, Donja Toponica, Supovac, Lalinske Pojate, Gornja Studena će,
nakon izrade poreskih rešenja za 2021. godinu, plaćati porez prema osnovici za
gradsko građevinsko zemljište (1544 din/m2) umesto prema osnovici za
poljoprivredno zemljište (96 din/m2).
Ističemo i nepoštovanje Zakona prilikom sprovođenja postupka izmena i dopuna
planskog dokumenta, jer nije u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, na koji se
Gradska uprava za građevinarstvo poziva, kao osnove za sprovođenje skraćenog
postupka.
Zakon precizira da se „u slučaju manjih izmena i dopuna planskog dokumenta, primenjuje
skraćeni postupak izmena i dopuna planskog dokumenta i takvu argumentaciju je više
puta koristio u medijskim nastupima i odgovorni planer Dejan Stojanović. Međutim,
uvidom u Nacrt izmena Plana lako se može videti da se ovim izmenama menja namena
skoro jedne trećine administrativne površine grada Niša, odnosno čak 192,9
kvadratnih kilometara, tako da se nikako ne može koristiti procedura koja je propisana

zakonom za manje izmene i dopune planskih dokumenata. Ovakvim izmenama i
dopunama Nacrta izmena Plana, stanovnicima prigradskih i seoskih naselja osnovica za
plaćanje poreza na imovinu može biti uvećana 16 puta!

Nacionalna koalicija za decentralizaciju upozorava izvršnu vlast grada Niša da mora
da poštuje Zakon prilikom procedure izmena i dopuna planskog dokumenta, i da
ovakvo postupanje može da da osnove sumnje u zloupotrebu položaja,
manipulaciju informacijama i eventualni pokušaj obmane javnosti.
Da li će gradska vlast još jednom, na nezakonit način, pokušati da popuni rupe u budžetu
kroz drastično uvećanje poreza i doprinosa na štetu poreskih obveznika, prenamenom
zemljišta u njihovom vlasništvu, što je već jednom pokušala 2017? Nacionalna koalicija za
decentralizaciju smatra da je to primarni razlog za ovu nelogičnu i nezakonitu proceduru
izmena i dopuna najvažnijeg planskog dokumenta.
Od najvećeg značaja za stanovnike grada Niša je da se ovako značajne izmene i promene
planskih dokumenata sprovode samo na Zakonom propisan način, uz sveobuhvatnu
analizu i transparentno uključenje javnosti u sam proces izrade ovog dokumenta,
pogotovo dela koji se reguliše Zakonom o planiranju i izgradnji, Zakonom o proceni uticaja
na životnu sredinu, Zakonom o zaštiti prirode, i Zakonom o zaštiti životne sredine, jer
postojeći Izveštaj o Strateškoj proceni uticaja Prostornog plana na životnu sredinu se
odnosi samo na manji deo predloženih izmena i promena koje obuhvataju objekte solarne
elektrane u KO Vrelo.
Na osnovu svega navedenog, Nacionalna koalicija za decentralizaciju zahteva od grada
Niša, kao naručioca, Sekretarijata za planiranje i izgradnju grada Niša, kao nosioca izrade
plana, i JP Zavod za urbanizam, kao obrađivača Plana, da predmetni Nacrt Prvih izmena i
dopuna Prostornog plana administativnog područja grada Niša 2021, odmah povuku iz
procedure, kako zbog uočenih nezakonitosti prilikom procesa oglašavanja na Javni
uvid, tako i zbog nedostataka u samom Nacrtu koje mogu imati dalekosežne
finansijske posledice po stanovnike prigradskih i seoskih naselja unutar
administrativnog područja grada Niša.
Ovim putem pozivamo i ostale organizacije civilnog društva, aktiviste i eksperte, da se
priključe ovoj inicijativi kako bi zajedno sprečili očigledno nezakonito postupanje gradske
vlasti, koje može imati dalekosežne negativne finansijske efekte na obične građane.

Author